Info

Privacyverklaring

TYP B.V heeft de bescherming van persoonsgegevens altijd belangrijk gevonden. TYP streeft dan ook naar een zorgvuldige verwerking van deze gegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. TYP realiseert zich dat vanaf 25 mei 2018 de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Uit deze verordening volgen enkele nieuwe privacyregels. TYP heeft haar privacystatement in overeenstemming gebracht met deze regels en heeft in dat kader ook haar privacybeleid aangepast.

Persoonsgegevens (waarom?)

TYP verwerkt (persoons)gegevens van u voor de uitvoering van onze dienstverlening, die ziet op:

 • het verrichten van werving & selectie activiteiten;
 • het verrichten van consultancy activiteiten;

Uw persoonsgegevens zullen in het bijzonder worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over vacante posities;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een opdracht;
 • een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te kunnen voeren;
 • toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving na te kunnen leven.

Persoonsgegevens (vanaf wanneer?)

TYP verwerkt (persoons)gegevens van u vanaf het moment dat:

 • u gegevens invult of achterlaat op onze website, onze LinkedIn, Twitter en/of Facebook account;
 • u gegevens verstrekt via de e-mail of telefoon;
 • u gegevens verstrekt via brief;
 • u zich inschrijft op onze vestiging te Den Haag;
 • u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening van TYP.

TYP kan ook (persoons)gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werving en selectie dienstverlening van TYP. In dat geval kan het zo zijn dat TYP u zal benaderen met de vraag of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacystatement. Als u aangeeft geen interesse te hebben dan zal TYP de reeds door u aan TYP kenbaar gemaakte persoonsgegeven enkel verwerken om uw wens om niet door TYP te worden benaderd te kunnen honoreren.

Persoonsgegevens (welke?)

TYP zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

In het bijzonder zal TYP onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • uw geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • uw curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over uw trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • uw gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens van u die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

TYP legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Persoonsgegevens (delen met derden?)

TYP kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en/of door TYP ingeschakelde verwerkers die namens TYP diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Het doorgeven danwel delen van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom?”. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

TYP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw (persoons)gegevens zijn in ieder geval beschikbaar tot 2 jaar na het laatste contact met TYP indien u niet met tussenkomst van TYP heeft gewerkt.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via info@typ.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door TYP. Uw persoonsgegevens zullen in die situatie nog 1 week beschikbaar zijn in een afgeschermde omgeving. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor TYP onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TYP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met Eveline de Jagher. Dit kan per brief via het adres Driebergseweg 2 (3708 JB) Zeist. Per e-mail via info@typ.nl dan wel telefonisch via het telefoonnummer 085-238 2488. Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren. TYP wijst u er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

TYP doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot uw gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is TYP met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de over de bescherming van uw persoonsgegevens door TYP, dan kunt u contact opnemen met Fred Smulders (voor de contactgegevens wordt verwezen naar “rechten”).

TYP kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van TYP.